Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58795634 gedeponeerd, hier te downloaden middels volgende link:

pdf Algemene voorwaarden TalkingSense


Artikel 1: Algemeen

1.    TalkingSense: de opdrachtnemer ingeschreven bij de KvK onder nummer 58795634.

2.    Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met TalkingSense aangaat, gebruik maakt van de diensten van TalkingSense of aan wie TalkingSense een offerte/aanbieding heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3.    Onder dienst en overeenkomst wordt verstaan het coachen, coachingstrajecten en alle zaken die met coaching te maken hebben.

4.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e), dienst, handeling, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TalkingSense en Opdrachtgever waarop TalkingSense deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

5.    Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte/aanbieding, opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.

6.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TalkingSense, voor de uitvoering waarvan door TalkingSense derden dienen te worden betrokken.

7.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van TalkingSense en zijn directie.

8.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TalkingSense en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest? van deze bepalingen.

11.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

12.  Indien TalkingSense niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TalkingSense in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1.    Alle offertes en aanbiedingen van TalkingSense zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

2.    Indien de Opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan behoudt TalkingSense het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

3.    TalkingSense kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.    De op de website, in een offerte of aanbieding vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Alle andere prijzen m.b.t. heffingen van overheidswege en bijkomende kosten zoals: reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven zijn exclusief btw.

5.    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is TalkingSense daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TalkingSense anders aangeeft.

6.    Een samengestelde prijsopgave verplicht TalkingSense niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

8.    Offertes worden o.b.v. gegevens verstrekt door de opdrachtgeven opgesteld en indien deze gegevens niet volledig of niet correct zijn, mag TalkingSense de offerte ten alle tijden aanpassen.

 

 

Artikel 3: Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering, totstandkoming en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; Contract beëindiging

1.    Een overeenkomst komt onder meer via de website van TalkingSense tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door Opdrachtgever een opdracht is verstrekt, door TalkingSense deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor Opdrachtgever toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. TalkingSense reageert zo spoedig mogelijk.

2.    TalkingSense is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat TalkingSense de opdracht aanvaardt.

3.    De overeenkomst tussen TalkingSense en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.    Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever TalkingSense derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TalkingSense dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.    De tussen TalkingSense en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst leidt voor TalkingSense tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. TalkingSense zal de overeenkomst naar eigen en beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6.    TalkingSense heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.    Indien door TalkingSense of door TalkingSense ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8.    TalkingSense is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TalkingSense de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TalkingSense aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TalkingSense worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TalkingSense zijn verstrekt, heeft TalkingSense het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan TalkingSense ter beschikking heeft gesteld.

11.  Indien TalkingSense buiten artikel 3 lid 10 verzoekt om toezending van stukken welke verband houden met de opdracht, dan zal de Opdrachtgever gehouden zijn, indien zij over de gevraagde stukken beschikt of kan beschikken, deze stukken binnen drie werkdagen aan TalkingSense kosteloos ter hand te stellen. Indien het kostbare werken betreft kan de Opdrachtgever verlangen dat TalkingSense de stukken binnen twee weken na de uitvoering van de opdracht op kosten van de Opdrachtgever retourneert.

12.  De Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig auteursrecht of merkenrecht en licht TalkingSense bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in.

13.  TalkingSense is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TalkingSense is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

14.  De Opdrachtgever vrijwaart TalkingSense voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welk aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

15.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

16.  Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. TalkingSense zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

17.  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TalkingSense gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen TalkingSense bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

18.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TalkingSense een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. TalkingSense heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.

19.  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van TalkingSense op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

20.  Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TalkingSense gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van TalkingSense daardoor direct of indirect ontstaan.

21.  Indien TalkingSense met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is TalkingSense niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

22.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 15% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst doormiddel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij TalkingSense:

                        - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk

                                       overeengekomene uit te voeren;

                        - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op

                                      TalkingSense rustende verplichting ingevolge de wet;

                        - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de

 totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

                        - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan

 drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

26. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft TalkingSense het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van TalkingSense op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

27. TalkingSense zal zich inspannen de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar Opdrachtgever.

 

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.    TalkingSense is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

                        - de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, offerte of

                                   opdrachtbevestiging niet, niet volledig of  niet tijdig nakomt;

                        - na het sluiten van de overeenkomst TalkingSense ter kennis gekomen

 omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever

 de verplichtingen niet zal nakomen;

                        - indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of offerte

 verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn

 verplichtingen uit de overeenkomst en

 deze zekerheid uitblijft, onvoldoende is;

                        - indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van

 TalkingSense kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de

 oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.    Voorts is TalkingSense bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TalkingSense kan worden gevergd.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TalkingSense op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TalkingSense de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Indien TalkingSense tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.    Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is TalkingSense gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die direct en indirect ontstaan zijn.

6.    Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, dan is hij niettemin gehouden een percentueel deel van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden te voldoen. Bij opzegging binnen tien werkdagen na het tot stand komen van de opdracht is het percentage 10; bij opzegging op een later tijdstip is het percentage 50. Onverminderd het voorgaande is de Opdrachtgever verschuldigd een deel van de bedongen vergoeding evenredig aan het deel van de werkzaamheden dat op de datum van opzegging al is verricht door TalkingSense. Ter bepaling van het tijdstip van opzegging als bedoeld in dit artikellid geldt de datum van ontvangst door TalkingSense van de schriftelijke opzegging door de opdrachtgever dan wel bij mondelinge opzeggingen de verzenddatum van de schriftelijke bevestiging van de opzegging door TalkingSense.

7.    Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TalkingSense gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.    Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Opdrachtgever gehouden om 50% van de overeengekomen vergoeding te voldoen aan TalkingSense, vermeerderd met een naar evenredigheid berekend deel der vergoeding ziende op de al door TalkingSense verrichte werkzaamheden.

9.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TalkingSense, zal TalkingSense in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TalkingSense extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij TalkingSense anders aangeeft.

10.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TalkingSense vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TalkingSense op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11.  Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Annulering

1.    Annulering door Opdrachtgever dient telefonisch te geschieden waarna TalkingSense een bevestiging stuurt en daardoor de annulering definitief is.

2.    Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is de Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

3.    Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, ook indien de Opdrachtgever wegens ziekte dient te annuleren. Bij annulering van de overeenkomst door TalksingSense is de Opdrachtgever geen kosten verschuldigd.

4.    Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien de Opdrachtgever, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

 

 

Artikel 6: Overmacht

1.    TalkingSense is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TalkingSense geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TalkingSense niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TalkingSense of van derden daaronder begrepen. TalkingSense heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TalkingSense zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.    TalkingSense kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.    Indien TalkingSense ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TalkingSense gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren waarbij het te factureren bedrag niet minder dan 10% van de bij de totstandkoming van de opdracht overeengekomen vergoeding kan zijn. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5.    TalkingSense is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst, telefoondienst en/of stroomuitval.

 

 Artikel 7: Betaling en incassokosten

1.    Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TalkingSense aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TalkingSense aangegeven.

2.    TalkingSense is gerechtigd om periodiek te factureren.

3.    TalkingSense kan haar facturen per post of e-mail versturen.

4.    TalkingSense is gerechtigd één derde deel van de het te verwachten bedrag van de factuur voorafgaand de aanvang van de werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever, en nog eens één derde deel van een maand nadien.

5.    De in rekening gebrachte aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden betaald te zijn.

6.    Bij niet tijdig betalen van de aanbetaling is TalkingSense gerechtigd de tot stand gekomen overeenkomst op te schorten.

7.    Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 bepaalde termijn heeft betaald is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft TalkingSense het recht, nadat Opdrachtgever tenminste eenmaal is aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de over het gefactureerde bedrag een rente van van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd, is in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot de dag van algehele voldoening.

8.    TalkingSense heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TalkingSense kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. TalkingSense kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.    De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TalkingSense verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

10.  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

11.  Indien TalkingSense echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

12.  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen of andere verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

13.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 


Artikel 8. Bedenktijd (Niet Goed Geld Terug Garantie)

1.    TalkingSense hanteert een bedenktijd (herroepingsrecht) van 7 dagen tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeldt per dienst.

2.    In het kader van deze bedenktijd mag de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever het product of dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar overeenkomst  binnen 7 dagen annuleren.

3.    Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van de bedenktijd zal TalkingSense het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de Opdrachtgever terug betalen, met uitzondering van de eventueel gemaakte kosten voor de retourzending.

4.    TalkingSense behoudt het recht om te vragen naar de redenen van annuleren.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door TalkingSense geleverde diensten, daaronder (eventueel) mede begrepen, ontwerpen, software, (elektronische) bestanden etc. blijven eigendom van TalkingSense totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met TalkingSense gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.    Het door TalkingSense geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag  te nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3.    De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

4.    De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TalkingSense veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om TalkingSense daarvan onmiddellijk, doch zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TalkingSense ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is TalkingSense gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens TalkingSense bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

5.    Voor het geval TalkingSense zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TalkingSense en door TalkingSense aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TalkingSense zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 10: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.    De door TalkingSense te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2.    De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. TalkingSense kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

3.    De in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door TalkingSense verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

4.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TalkingSense, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TalkingSense geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5.    De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan TalkingSense te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen tien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan TalkingSense te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TalkingSense in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient TalkingSense in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6.    Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij TalkingSense opdracht gegeven heeft.

7.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.    Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal TalkingSense de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van TalkingSense, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan TalkingSense te retourneren en de eigendom daarover aan TalkingSense te verschaffen, tenzij TalkingSense anders aangeeft.

9.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan zijn, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van TalkingSense, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

10.  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

11.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TalkingSense en de door TalkingSense bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 11: Gegevensbescherming

1.    TalkingSense legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de Opdrachtgever, mede door het gebruik van de dienstverlening door Opdrachtgever, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om Opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht TalkingSense rekening te houden met voorkeuren van Opdrachtgever.

2.    De Opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan TalkingSense te worden gedaan.

3.    TalkingSense zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of Opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien TalkingSense op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is TalkingSense niet aansprakelijk voor de daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade.

 

 Artikel 12: Bewijs

1.    De al dan niet elektronische administratie van TalkingSense leveren volledig bewijs op van de stellingen van TalkingSense, behoudens tegenbewijs.

2.    Onder "schriftelijk" kan in deze voorwaarden ook "in de vorm van elektronische tekst" worden verstaan, zulks de discretie van TalkingSense.

 

Artikel 13: Overdraagbaarheid

1.    De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door Opdrachtgever niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

2.    TalkingSense is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij TalkingSense naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door TalkingSense gedreven onderneming.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1.    Indien TalkingSense aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    TalkingSense is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TalkingSense is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.    Indien TalkingSense aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TalkingSense beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.    De aansprakelijkheid van TalkingSense is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.    TalkingSense is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

            -  Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

                        zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

 voorwaarden;

            -  Eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TalkingSense

 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan

 TalkingSense toegerekend kunnen worden;

            -  Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

 Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van

 directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.    TalkingSense is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:

            -  Gevolgschade;

            -  Gederfde winst;

            -  Gemiste besparingen;

            -  Schade door bedrijfsstagnatie.

8.    Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij TalkingSense te zijn ingediend, bij gebrek waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

9.    TalkingSense is te nimmer aansprakelijk in geval van overmacht zoals het bepaalde in artikel 5van deze voorwaarden.

10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TalkingSense of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 15: Vrijwaring

1.    De Opdrachtgever vrijwaart TalkingSense voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TalkingSense toerekenbaar is.

2.    Indien TalkingSense uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden TalkingSense zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TalkingSense, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TalkingSense en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 Artikel 16: Intellectuele eigendom

1.    TalkingSense behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. TalkingSense heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TalkingSense partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18: Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TalkingSense.

3.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

4.    TalkingSense is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken.

 Accepteer cookies om van social media integratie gebruik te kunnen maken.